I Międzynarodowy Konkurs Literacki SIEGFRIEDA LENZA

28.06.2017
I Międzynarodowy Konkurs Literacki SIEGFRIEDA LENZA

Miło nam poinformować, że na konkurs wpłynęło 119 prac.
Aktualnie trwa ocenianie prac przez członków jury.


W skład jury wchodzą:
MARTA FOX - powieściopisarka, poetka i eseistka
DR HAB. KS. JERZY SIKORA - poeta, krytyk literacki i eseista
PROF. ZW. DR HAB. JAROSŁAW ŁAWSKI - pisarz, badacz literatury
IWONA ADESZKO - Dyrektor MBP im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfreda Lenza Pod Patronatem Prezydenta Miasta Ełku oraz Fundacji Siegfrieda Lenza
 

ORGANIZATOR

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17 B,

tel. 87 6103739,

e-mail: sekretariat@biblioteka.elk.pl
 

CELE:

Zwiększenie zainteresowania słowem pisanym, literaturą współczesną.

Stworzenie możliwości docenienia i popularyzowania wartościowej twórczości debiutantów.

Promocja miasta - a przez to także promocja twórczości mieszkańców.

Zachęcenie młodych ludzi do wyrażania swoich emocji, uczuć, przekonań, sądów w literaturze, promocja wzajemnego zrozumienia.

 

UCZESTNICY:

Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników bibliotek oraz członków ich rodzin, a także członków Jury oraz ich rodzin.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz dostarczenie Utworu Konkursowego zgodnego z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 

KONKURS:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres Organizatorów utworu „Oblicza Europy”- temat przewodni (przy czym temat przewodni nie jest tytułem Utworu). Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno - kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu - zasięg ogólnokrajowy.

Utwór musi być pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nie nagradzaną w innych Konkursach. Musi być całkowicie oryginalny oraz nie zawierać przeróbek innych utworów.

Wymagania dotyczące objętości Utworu to: minimalnie 10 000 znaków (słownie: dziesięć tysięcy znaków), a maksymalnie 30 000 znaków (słownie: trzydzieści tysięcy znaków), wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne.

Utwór musi być nadesłany wyłącznie w formie elektronicznej – otwartych plików tekstowych (w plikach: doc ); utwory nadesłane w innych formatach nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu w terminie do 31 sierpnia 2017 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@biblioteka.elk.pl wraz z załączonym Oświadczeniem.

Ja niżej podpisany zgłaszam swój udział w Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Siegfreda Lenza
i oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.

2. Zgłaszany Utwór : ....................................................... (tytuł) jest pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nagradzaną w innych konkursach.

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatną publikację dowolnie wybranych fragmentów lub całych nagrodzonych utworów w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z Konkursem bez powiadomienia autora. Wyrażam również zgodę na prawo do publikowania i reprodukowania Utworów Konkursowych przez Organizatora bez wypłacania honorariów autorskich.

 

Przesyłając niniejszy mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.

imię i nazwisko: ...................................................................................................................................

adres: ...................................................................................................................................................

telefon: .................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................

 

Informacja: zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami
o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku ul. Armii Krajowej 17 B 19-300 Ełk

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

................................................

podpis oświadczającego

 

 

KRYTERIA OCENIANIA:

Twórczy charakter utworu.

Zawarcie w utworze wątków związanych z szerzeniem wzajemnej tolerancji w duchu twórczości Siegfrieda Lenza.

Poprawność stylistyczna i językowa.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Przejście na Organizatorów praw autorskich do nagrodzonych utworów nastąpi z momentem ich

przekazania Organizatorom.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania Utworów Konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. Decyzja jury jest nieodwołalna i ostateczna.

W skład Jury wejdą pisarze i krytycy literaccy.

Ocenie jury podlegać będą wszystkie prace spełniające warunki formalne i merytoryczne

 

Pula nagród głównych w Konkursie - 10.000 zł

I nagroda - 5000 zł

II nagroda - 3000 zł

III nagroda - 2000 zł

Wyróżnienie- nagrody finansowe i rzeczowe, pozyskane od sponsorów.

Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatorów.

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 07.10.2017 roku.

Data wydarzenia
28.06.2017 (środa), 16:43