Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku  http://www.biblioteka.elk.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2000-05-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2.  niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej,
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać ze stanowiska komputerowego wyposażonego w skaner oraz specjalistyczne oprogramowanie, stacjonarny powiększalnik tekstu oraz urządzenie lektorskie.
Ponadto wychodząc naprzeciw osobom mającym trudności z dotarciem do MBP świadczymy usługę „Książka na telefon”, gdzie zbiory dostarczane bezpośrednio do domu czytelnika oraz odebrane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Czyżewską, e-mail: promocja@biblioteka.elk.pl, tel. +48 (87) 610 37 39.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MBP  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy MBP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk

Budynek MBP  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Orzeszkowej lub Mickiewicza.

Do MBP  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:

 • przystanek Nr 7 Poczta, przy ul. Armii Krajowej (kierunek od ul. Dąbrowskiego),
 • przystanek Nr 28 Szkoła Artystyczna, przy ul. Armii Krajowej (kierunek od ul. Wojska Polskiego);

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku MBP, które usytuowane jest od strony ul. Armii Krajowej, gdzie znajduje się wejście główne budynku nie stanowiące barier architektonicznych. W budynku jest dźwig dla osób z niepełnosprawnością.

Wokół budynku MBP znajdują się parkingi.  Przed budynkiem MBP od strony ul. Orzeszkowej jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia znajduje się szatnia, gdzie  można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz o dostępnych usługach wsparcia.

Na parterze i piętrach budynku znajdują się  toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Utrudnienia:

Nad wejściem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak tłumacza języka migowego

Budynek Fili Nr 1 adres: ul. Jana Pawła II 7, 19-300 Ełk

Budynek w którym mieści się Filia nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest na osiedlu Baranki, dojazd od ul. Grajewskiej

Utrudnienia:

Wejście do Filii jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody).
Wąskie korytarze nie pozwalające na wyminięcie się osób na wózkach.
Toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Nad wejściem  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak tłumacza języka migowego