V Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki „Ełk Będzie Czytane”

V Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki „Ełk Będzie Czytane”