Konkurs! Dyniowy lampion

Konkurs! Dyniowy lampion

27.10.2022
adresatami konkursu są dzieci w każdym wieku i ich rodziny

Regulamin konkursu

DYNIOWY LAMPION”

1. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

2. Celem konkursu jest:

– wspólne spędzenie czasu na interesującej zabawie,

– pobudzanie kreatywności, wyobraźni

– rozbudzenie zainteresowania rozwojem własnej twórczości,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych i poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego.

3. Adresatami konkursu są dzieci w każdym wieku i ich rodziny.

4. Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Mile widziane będą prace rodzinne.

5. Każda osoba/grupa może dostarczyć max. 2 lampiony.

6. Technika prac dowolna, wymagane jest wykorzystanie naturalnej dyni.

7. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny w załączniku oraz w bibliotece).

8. Prace zostają własnością biblioteki i zostaną wykorzystane jako dekoracja wnętrza MBP.

9. Oceniana będzie staranność wykonania, pomysłowość oraz oryginalność.

10. Prace należy składać w MBP w Oddziale dla dzieci do dnia 27.10.2022 r.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.11.2022 r. o godz. 14.00.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 87 621-80-89 lub pod adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl

3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie
pt. “
Dyniowy lampion realizowanej przez bibliotekę.

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.