Rodzinny konkurs filmowy Cool Rodzinka

Rodzinny konkurs filmowy Cool Rodzinka

05.05.2022
Ełckie Dni Rodziny 2022

Konkurs organizowany w ramach Ełckich Dni Rodziny 2022

1. ORGANIZATOR

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku

 2 . WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1) Konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkałych w Ełku.

2) Zgłoszone do Konkursu filmy mają ukazywać walory rodziny(również w formie humorystycznej).

3) Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż, wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną, prezentację itp.).

4) Autorem filmu może być jedna lub więcej osób.

5) Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 5 minut.

3. ZGŁOSZENIA

1) Aby zgłosić wybrany film do Konkursu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 25 maja 2022 roku kopię filmu w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-ROM, w jednym z formatów: divx, mov, avi, mpeg, mpg, mp4, wmv.

2) Do płyty z filmem należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez twórcę filmu kartę zgłoszenia.

3) Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4) Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
Dział Naukowy (II piętro)
Armii Krajowej 17 B
19- 300 Ełk

 5) Nadesłany film bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęty do Konkursu.

4. PRAWA AUTORSKIE 

1) Zgłaszając film, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe
i osobiste do nadesłanego filmu.

2) Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie filmu przez organizatorów Konkursu  „Cool Rodzinka”.

3) Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania zrealizowanych przez nich filmów.

5. KOMISJA KONKURSOWA

1) Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną obejrzane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.

2) Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród należy do Komisji Konkursowej.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1) Wyniki konkursu ogłoszone będą 28.05.2022 r.

2) O wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani przez Organizatora.

7. Postanowienia KOŃCOWE

1) Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-ROM i DVD, pozostają w archiwum Organizatora konkursu.

2) Zgłoszony do konkursu nośnik CD-ROM lub DVD na którym zmieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora.

3) Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu gdy nie spełnia ona warunków zasad konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.